هر کسی انتظارات و خواسته های خود را دارد و هر رابطه ای با روابط دیگر متفاوت است. اما درهر رابطه ای باید هر دو طرف بتوانند احساسات، خواسته ها و افکارشان را بیان کنند. اگر در رابطه مشکلی وجود دارد یا زندگی سکسی دچار مشکل است هم، باید سعی کنند با یکدیگر صحبت کنند.

زوجی در حال گفتگو

درباره چه مسائلی باید با یکدیگر صحبت کنید

اگر به شریکتان (پارتنرتان) نشان دهید چه احساسی دارید، ممکن است کمک کند که سر صحبت را باز کنید. با شریکتان (پارتنرتان) میتوانید درباره خیلی چیزها حرف بزنید، مثلاً:

 • آرزوها و برنامه هایتان برای آینده؛
 • کارهایی که دلتان میخواهد انجام دهید؛
 • چیزهایی که در شریکتان (پارتنرتان) دوست دارید؛
 • اینکه آیا میخواهید بچه دارشوید؛
 • خواسته ها، رؤیاها و احساساتتان: چیزهایی که در رابطه سکسی خود دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید، تکنیکها، حسادت …؛
 • ناامیدیهایتان و چیزهایی که شما را میرنجاند: آنچه در رابطه تان نمیخواهید، حریمها و مرزهایتان؛
 • سکس بی خطر: استفاده از کاندوم و سایر روشهای جلوگیری از حاملگی.
زوجی در حال صحبت در تختخواب در باره روش جلوگیری از حاملگی

با همدیگر به اینصورت حرف بزنید

اگر با شریک زندگیتان درباره سکس یا رابطه تان صحبت میکنید:

 • زمانی را انتخاب کنید که وقت کافی برای صحبت داشته باشید؛
 • سعی کنید یکدیگر را متهم نکنید؛
 • برای جلوگیری از سوء تفاهم، دقیق صحبت کنید (در باره جزئیات صحبت کنید)؛
 • احترام خود را نسبت به شریک زنگیتان نشان دهید؛
 • درباره احساسات و خواسته ها و درکتان از مسائل صحبت کنید.

صحبت کردن با شریک زندگی در باره مسائل خصوصی مشکل است. اگر مشکل بودن صحبت با شریک زندگیتان ادامه داشت، با فرد مورد اعتماد خود صحبت کنید یا سعی کنید از کمک حرفه ای استفاده کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس