لذّت از سکس عبارت است از احساس زیبا و مطبوع که با تجربه آمیزش جنسی به انسان دست می دهد. چنین احساسات اغلب هنگام لمس کردن بدن در هنگام سکس پدید می آیند و آن ها نیز می توانند توسط افکار و تصوّرات یا خیال پردازی به وجود آیند.

شما می توانید درخود و همسرخود (زن / مرد) ایجاد لذّت ناشی ازسکس تولید نمایید، هرگاه شما:

 • همسر خود را لمس کنید، بگذارید شما را لمس کند و یا این که شما خودتان را لمس نمایید،
 • کسی را ببوسید و بگذارید شما را ببوسند،
 • بدن همسر خود (زن / مرد) را با زبان لمس کنید یا این که بگذارید بدن شما را با زبان لمس کنند

لذّت جنسی / سکسی در خیلی از نقاط بدن به انسان دست می دهد. بعضی نقاط خیلی حساسند. این نقاط را نقاط محرک احساس جنسی می نامند. این نقاط برای مثال عبارتند از:

 • دهان
 • گردن
 • صورت
 • واژن و فرج زن
 • آلت تناسلی و تخم های مرد
 • نشیمنگاه
 • مقعد
 • قسمت داخلی ران
 • پستان های (زن) / سینه (مرد) و نوک پستان
 • دست ها، انگشتان، انگشت های پا، کف پا
 • نرمک گوش
 • ناف، شکم
قسمت جلوی مرد به همراه نواحی حساس نشان داده شده
قسمت پشت مرد به همراه نواحی حساس نشان داده شده
قسمت جلوی زن به همراه نواحی حساس نشان داده شده
قسمت پشت زن به همراه نواحی حساس نشان داده شده

هر باربرای انسان احساس دیگریست

سکس می تواند درهر زمان و برای هر زوج متفاوت باشد.  با همسر خودتان (زن / مرد) صحبت کنید که چه چیزی را شما هر دو دوست دارید و چه چیزرا شما دوست دارید (ملایم یا سفت و خشن، یواش یا تند، با انگشت، بالب یا زبان.).

انسان ها می توانند با هم مقاربت یا نزدیکی جنسی داشته باشند ولی این اجباراٌ لذّت سکسی نیست. شما می توانید فقط از باهم بودن و نزدیک بودن به هم لذّت ببرید: بغل هم خوابیدن، لمس کردن، حرف زدن و از نزدیکی متقابل لذّت بردن........

وقتی شما خیلی تحریک شوید، ممکن است که شما اوج لذّت داشته باشید، ولی نیز امکان دارد که نداشته باشید. این مسئله ای نخواهد بود، هرگاه شما یا همسرتان (مرد / زن) در این مورد اظهار ناخشنودی ننمایید.

زوجی در حالت صحبت بر روی تخت

محافظت در مقابل بیماری های آمیزشی

شما می توانید لذّت آمیزش جنسی داشته باشید، وقتی هم که از کاندوم / کاپوت استفاده کنید. از کاندوم استفاده کنید تا در مقابل بیماری های جنسی مصون بمانید.

کاندوم

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس