آمیزش جنسی

عمل جنسی که در آن آلت تناسلی مرد به مهیل یا

مقعد وارد می شود (دخول می کند).

Sexual intercourse

Sexual act in which the penis penetrates (enters) the vagina or anus.