برای افراد حرفه‌ای

چگونه باید درباره سلامت جنسی با مراجعین صحبت کرد؟ Zanzu چگونه میتواند در زمینه مشاوره و آموزش کمک کند؟ پاسخ ها را در اینجا پیدا خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر برای افراد حرفه ای

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس

درباره ما

Zanzu پروژه مشترک مرکز فدرال آموزش سلامتی (BzgA) و مرکز تخصصی سلامت جنسی فلاندرز (Sensoa) است.

اطلاعات بیشتر درباره ما