مقعد

مجرایی در باسن که مدفوع از طریق آن از بدن خارج میشود.

Anus

Öffnung am Po, durch die Kot den Körper verlässt.