مدفوع

مواد زائد جامدی که وقتی فرد به دستشویی می رود از طریق مقعد وی خارج می شود.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.