مدفوع

مواد زائد جامدی که وقتی فرد به دستشویی میرود از طریق مقعد وی خارج میشود.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.