بسیاری افراد، هم پیر و هم جوان، در طول عمر خود دچار مشکلات جنسی میشوند که طبیعی است.
اغلب مشکلات جنسی پس از مدتی برطرف میشود. این مشکلات غالباً به دلایل زیر بوجود میآید:

مشکلات جنسی متداول

مشکلات جنسی متداول عبارتند از:

اعتیاد به پورنوگرافی

برخی افراد به پورنوگرافی معتاد میشوند. تماشای پورنوگرافی اشکالی ندارد، اما تماشای زیاد ممکن است مشکل ساز شود. پورنوگرافی ممکن است باعث شود هنگام سکس، توقعات غیرواقعی داشته باشید. این امر ممکن است بر زندگی اجتماعی شما هم تأثیر بگذارد یا دررابطه شما، تنش ایجاد کند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس