پورنوگرافی به وسیله عکس، فیلم، نمودار یا نوشته رفتار سکسی را نشان می دهد. انسان ها می توانند از پورنوگرافی استفاده کنند، تا تحریک جنسی گردند. سکس کانون یا نقطه مرکزی و هدف پورنوگرافی است. اغلب انسان ها احساسات را نشان نمی دهند.

امروزه خیلی از آدم ها دسترسی به پورنوگرافی دارند – برای مثال توسط اینترنت. کار بدی نیست اگر شما پورنوگرافی را دوست داشته و از آن استفاده کنید، تا جایی که غیرقانونی نباشد. بعضی انسان ها پورنوگرافی را دوست دارند و بعضی ها دوست ندارند.

پورنوگرافی و سکس در دنیای حقیقی یا واقعیّت

محتوای پورنوگرافی می تواند متفاوت باشد. پورنوگرافی به همان اندازه متنوع است که سکس و تمایل انسان ها هستند.

سکسی که در پورنوگرافی مشاهده می گردد، اغلب با حقیقت فرق دارد. برای مثال هنگام

  • تصویراعضاء بدن: پورنوگرافی گاهی انسان را با فرم های جسمی غیرعادی نشان می دهد. برای مثال اغلب نشان می دهد که خانم ها دارای پستان خیلی بزرگ هستند و مردها دارای ذکر بسیاربزرگ. همچنین بدن انسان را با فرم های دیگرنشان می دهند.
  • تصویر اعمال جنسی: پورنوگرافی ممکن است اعمال چنسی را نشان دهد که کمترزن و شوهر/ افراد مایل به انجام آن باشند.
  • نموداررفتار جنسی: پورنوگرافی ممکن است اعمال جنسی رانشان دهد که فقط تعداد کمی خود مایل به امتحان کردن چنین روش ها باشند.
  • تصویررفتار جنسی: پورنوگرافی برای مثال زن ها و مردهایی را نشان می دهد که هر لحظه و یا هر ساعت توانایی و میل به سکس دارند، چیزی که در حقیقت وجودندارد.

واقعیّت اغلب طور دیگری از آنست که پورنوگرافی نشان می دهد. وقتی بخواهید سکس داشته باشید، می توانید با همسر خود (مرد / زن) دریابید که چه چیزی را هر دوی شما بیشتردوست دارید.

پورنوگرافی بیش از حد

نگاه کردن به پورنوگرافی ممکن است مواجه با مشکلی گردد. برای مثال وقتی شما بیش از حد از پورنوگرافی استفاده نمایید، ممکن احساس کنید که کنترل خود را از دست داده و برایتان رنج آور باشد. اگر چنین حالتی یا رفتاری در مورد شما صدق می کند، در اینصورت در جستجوی کمک و مشاورت باشید.

پورنوگرافی و قانون

تولید، توضیع و دیدن پورنوگرافی درآلمان به طور کلی آزاد است. ولی استثنائی نیز وجوددارد. برای مثال از نظر قانون پورنوگرافی از بچه ها تولید وتوضیع نمودن و نگاه کردن ممنوع است.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس