نوازش کردن شخصی

کشیدن دست روی بدن فرد دیگری به آهستگی.

To caress someone

To move your hands softly over someone's body.