نوک پستان

برآمدگی کوچکی در وسط پستان فرد. زنان و مردان روی هر یک از پستانهایشان یک نوک پستان دارند. نوک پستان حساس است.

Nipple

Small knob in the middle of a person's breast. Women and men have 2 nipples, 1 on each breast. Nipples are sensitive.