احترام به شریکتان (پارتنرتان) به معنای آن است که احساسات، خواسته ها و حقوق او را در نظر میگیرید.
اگر به شریکتان (پارتنرتان)احترام بگذارید، نظر مثبت خود را نسبت او نشان میدهید. این امر به این معناست که به مرز و حریمهای او نیز احترام میگذارید.

اگر شریکتان (پارتنرتان) سعی نمیکند به شما احترام بگذارد ، باید تصمیم بگیرید چکار میخواهید انجام دهید. شما تصمیم میگیرید که حد و مرزتان تا کجاست. میتوانید از افراد حرفه ای نیز کمک بگیرید.

مرد و زنی که برای یکدیگر احترام قائلند
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس