احترام

ارزش قائل شدن برای دیگران. اگر به فردی احترام بگذارید یعنی فکر می کنید احساسات و عقایدش مهم هستند و شما به او توجه می کنید.

Respect

Feeling appreciation for a person. If you respect another person, his/her feelings and opinions are important to you