احترام

احساس ارزش قائل شدن نسبت به فردی دیگر. وقتی کسی به شخص دیگری احترام میگذارد، احساسات و نظرات این شخص برایش مهم است.