جنس

اکثر افراد با یک جنس بیولوژیکی متولد میشوند. یعنی به صورت مرد یا زن متولد میشوند.

بعضیها احساس میکنند به جنس دیگر تعلق دارند. با بدن زنانه متولد میشوند، اما احساس میکنند مرد هستند یا برعکس. یا آنکه احساس میکنند کمی مرد هستند و کمی زن. این وضعیت تراجنسی (ترانسکسوال) نام دارد.

برخی افراد خصوصیات جسمی هردو جنس مرد و زن را دارند. این وضعیت بیناجنسی نام دارد.

جنسیت و نقشهای جنسیتی

مردان و زنان در جامعه نقشهایی را ایفا میکنند که به آنها نقشهای جنسیتی گفته میشود. جنسیت به معنای کلیه انتظاراتی است که خانواده یا جامعه در مورد رفتار یک زن یا مرد دارد.

جنسیت پاسخگوی سؤالاتی از این دست است:

  • شکل ظاهری مرد یا زن چطورباید باشد؟
  • رفتار مرد یا زن چطور باید باشد؟
  • چه چیزهایی برای مرد یا زن متعارف است؟
  • چه نوع رفتاری از زن یا مرد قابل پذیرش یا غیرقابل پذیرش است؟

این نقشها و انتظارت در فرهنگها و جوامع مختلف، متفاوت است و از طریق والدین و جامعه به نسل بعد منتقل میشود. نقشها و انتظارات در طول زمان تغییر میکند و روز به روز متنوعتر میشود.

در روابط بین زن و مرد، هم  مردان و زنان نقشهای متفاوتی ایفا میکنند. نقشهای مردان و زنان از اهمیت برابر برخوردار است.

گرایش جنسی

انسانها گرایشهای جنسی مختلفی دارند. مثلاً: دگرجنسگرایی (احساس کشش به جنس دیگر)، همجنسگرایی (احساس کشش به همجنس ) یا دو جنسگرایی (احساس کشش  به هر دو جنس). گرایش جنسی افراد ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس