همه افراد بدون توجه به جنسیت شان، در آلمان دارای حقوق برابرند و قانون در مورد همه یکسان است.

در آلمان رفتار نابرابربا انسانها و یا اعمال تبعیض، به  خاطر زن یا مرد بودنشان، ممنوع است. این بدان معناست که همه انسانها باید در کل طول عمرشان، در زندگی خصوصی، شغلی و خانوادگی دارای فرصتهای یکسان باشند. به عنوان مثال همه انسانها بدون توجه به جنسیتشان، حق دارند:

  • به مدرسه بروند،
  • خودشان تصمیم بگیرند، مایلند برای چه شغلی آموزش ببینند،
  • خودشان تصمیم بگیرند آیا میخواهند ازدواج کنند،
  • خودشان تصمیم بگیرند آیا میخواهند بچه دار شوند.

قانون عمومی رفتار برابر

مطابق این قانون مقرر است از رفتار نابرابر یا اعمال تبعیض علیه انسانها، به خاطر تعلق قومیشان، به خاطر خاستگاهشان، به خاطر جنسیتشان، به خاطر دین و یا جهان بینیشان، به خاطر معلولیتشان، به خاطر سنشان و یا به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیشان جلوگیر شود.

کمک و حمایت

در آلمان در بسیاری از شرکتها، ادارات و سازمانها، مراجعی برای رسیدگی به شکایت وجود دارد و مسئولین این مرجع، بررسی و یقین حاصل میکنند که با زنان و مردان به طور برابر رفتار شود. این مسئولین میتوانند در مواردی نیز کمک کنند که انسانها مثلاً به خاطر خاستگاهشان، رنگ پوست یا دینشان مورد رفتار نابرابر یا تبعیض قرار گرفته باشند.

در صورتی که به دلیل جنسیتتان مورد تبعیض قرار گرفتید از مراکز مشاوره کمک بگیرید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس