Всички хора в Германия, независимо от кой пол са, имат равни права и за всички важат еднакви закони.   

В Германия е забранено да се поставят хора в неравнопоставено положение или да бъдат дискриминира ни само защото са жени или мъже. Това означава през целия си живот всеки човек да има равни шансове в личен, семеен и професионален план. Например, всеки човек, независимо от кой пол е, има право: 

  • да посещава училище
  • сам да реши каква професия иска да учи
  • сам да реши дали иска да сключи брак
  • сам да реши дали иска да има деца.
Мъж и жена разговарят като равни

Общ закон за равното третиране

Целта на този закон е хората да не бъдат ощетявани или дискриминирани заради етническа принадлежност, произход, пол, религиозна принадлежност или светоглед, инвалидност, възраст, сексуална ориентация или сексуална идентичност.  

Помощ и подкрепа

В редица фирми, учреждения и служби в Германия има приемни за жалби. Там има служители, които трябва да осигуряват равнопоставеното отношение към жените и мъжете. Тези служители могат да помогнат и в случай на ощетяване или дискриминиране заради произход, цвят на кожата, религия и пр.

Ако някой Ви дискриминира заради Вашия пол, потърсете помощ в някоя приемна. 

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ