Биологичен пол

Биологичният пол е биологичния факт, че някой се е родил жена, мъж или интерсексуален.

Biological sex

The biological sex is the biological fact of being born female, male or intersexual.