قانون

مقرراتی که تعیین میکند انجام چه کارهایی مجاز و انجام چه کارهایی غیرمجاز است. هر کشور قانون مختص به خود را دارد. کسی که قانون را نقض کند ممکن است مجازات شود (احتمالاً باید پول پرداخت کند یا حتی به زندان برود).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).