Seksi

Shumica e njerëzve janë lindur me 1 seks fizik. Ata janë lindur ose si një burrë ose si një grua.

Disa njerëz ndiejnë që i përkasin seksit tjetër. Ata janë lindur me trupin e një gruaje por ndihen më shumë si një burrë ose anasjelltas. Ose ata mund të ndihen pak si të dy. Kjo quhet trans-seksualitet.

Disa njerëz kanë karakteristika të të dy sekseve mashkull dhe femër. Ky quhet inter seksualitet.

Gjinia dhe rolet sipas gjinisë

Burra dhe gra gjithashtu kanë role në shoqëri. Ato quhen role gjinore. Gjinia i referohet të gjitha pritshmërive që një familje ose shoqëri ka se si një burrë dhe një grua supozohet të sillen.

Gjinia u jep përgjigje pyetjeve të tilla si:

  • Si duhet të duket një burrë ose një grua?
  • Si duhet të sillet një burrë ose një grua?
  • Çfarë është tipike për një burrë ose një grua?
  • Cila sjellje është e pranueshme ose a papranueshme për një burrë ose një grua?

Këto role dhe pritshmëritë ndryshojnë në kultura dhe shoqëri të ndryshme. Ato përcillen nga prindërit dhe shoqëria. Rolet dhe pritshmëritë ndryshojnë me kalimin e kohës dhe janë në rritje gjithnjë e më të ndryshme.

marrëdhënie gjithashtu, burrat dhe gratë kanë role të ndryshme. Rolet e burrave dhe grave janë të një rëndësie të barabartë.

Orientimi seksual

Njerëzit mund të kenë orientime seksuale të ndryshme. Për shembull: heteroseksualiteti (tërheqja ndaj seksit tjetër), homoseksualiteti (tërheqja ndaj të njëjtit seks) ose biseksualiteti (tërheqja ndaj të dy sekseve). Orientimi seksual i dikujt mund të ndryshojë gjatë jetës së tij/së saj.

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma