همجنسگرایی به معنای آن است که کسی خود را همجنسگرا بداند و به دیگران خود را اینطور بشناساند. در اینصورت همجنسگرایی، هویت جنسی اوست.
علاوه بر آن بسیاری اوقات به معنای آن است که: 

  • احساس کند نسبت به افراد هم جنس خود، گرایش جنسی و/ یا رمانتیک دارد (احساسات) و
  • با افراد هم جنس خود سکس دارد (رفتار).  

احساسات، رفتار و هویت افراد همیشه یکی نیست. به عنوان مثال: مردی که خود را همجنسگرا نمیداند (هویت)، ممکن است به مرد دیگری احساس تمایل داشته باشد (احساسات) اما مطابق تمایلش عمل نکند (رفتار).

دو مرد در حال عشقبازی
زنان همجنس گرا با فرزندانشان

هم مردان و هم زنان ممکن است همجنسگرا باشند. مردانی که احساس تمایل به مردان دیگر دارند، همجنسگرا یا گِی نامیده میشوند و زنانی که احساس تمایل به زنان دیگر دارند، همجنسگرا یا لزبین نامیده میشوند. بعضی از افراد هم به زنان و هم به مردان احساس تمایل دارند که دوجنسگرا نامیده میشوند.

بعضی ها، در مراحل خاصی از زندگی خود، احساسات همجنسگرایانه دارند.

چرا انسانها هم جنسگرا هستند؟

کسی نمیداند چرا انسانها همجنسگرا هستند. اما مسلم است که:

  • همجنسگرا بودن یک تصمیم آگاهانه نیست. گاهی به طور طبیعی پیش می آید.
  • همجنسگرایی مانند مشخصات دیگر ازقبیل رنگ چشم یا پوست، ارثی نیست.
  • همجنسگرایی در همه کشورها و فرهنگهای مختلف وجود دارد. در اروپا، مورد تبعیض قراردادن انسانهای همجنسگرا منع قانونی دارد. مطابق قانون هیچکس نباید با کسی به خاطر همجنسگرا بودنش رفتار دیگری داشته باشد، او را از چیزی محروم یا او را محدود کند.

گفتن به دیگران که همجنسگرا هستید

هر کسی باید خودش تصمیم بگیرد که آیا میخواهد دیگران او را همجنسگرا یا دوجنسگرا بدانند. 

گفتن به شخص دیگری که همجنسگرا یا دوجنسگرا هستید: 

  • غالباً کار ساده ای نیست و جرئت زیادی میخواهد.
  • ممکن است خیالتان را بسیار راحت کند چون دیگر لازم نیست خود را پنهان کنید. اول با کسانی صحبت کنید که فکر میکنید شما را همانطوری که هستید، میپذیرند. بعضی از افراد برایشان مشکل است همجنسگرایی یا دوجنسگرایی را بپذیرند. بدانید که همیشه عکس العمل اولیه دیگران، مثبت نیست. 
  • اجباری نیست که به دیگران حتماً بگویید همجنسگرا یا دوجنسگرا هستید. اگر فکر میکنید که در صورت صحبت در باره این مسئله، امنیت نخواهید داشت، نیازی نیست که این کار را انجام دهید. 

ازدواج همجنسگرایان

افرادی که در یک رابطه همجنسگرایانه هستند، میتوانند در بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج کنند. در آلمان هم همینطور است.

دو مرد در حال ازدواج در شهرداری
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس