میل جنسی به عنوان نیاز اساسی

میل جنسی یکی از نیازهای اساسی در زندگی انسانها است و بخش محوری هویت و رشد شخصیتی محسوب میشود. میل جنسی به عنوان مثال شامل مسائل بیولوژیک، اجتماعی و عاطفی است. جنبه های مثبتی وجود دارد مانند نوازش، احساس اطمینان خاطر، احساس تمایل و ارضا و همچنین جنبه های منفی نیز وجود دارد مانند اِعمال خشونت و اِعمال قدرت.

انسانها بسته به سن و وضعیت زندگیشان، میل جنسی خود را به انواع متفاوتی تجربه میکنند. میل جنسی جزء مهمی از شیوه زندگی همه انسانهاست.

سلامت جنسی

میل جنسی و سلامت رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. مفهوم "سلامت جنسی" (که توسط سازمان بهداشت جهانی (دبلیو. اچ.او) پیشنهاد شده است) در این زمینه تعریف مناسبی به دست میدهد:

تعریف مفهوم "سلامت جنسی" آن است که فرد در رابطه با میل جنسی اش، احساس آسایش داشته باشد. احساس آسایش فقط به معنای سلامت جسمانی نیست، بلکه شامل سلامت عاطفی، ذهنی و اجتماعی هم میشود. بنابراین مسئله فقط بر سر آن نیست که فرد دارای بیماری و یا سایر انواع محدودیت نباشد.

شرایط سلامت جنسی

شرایط سلامتی جنسی عبارت است از داشتن رویه ای مثبت و محترمانه با میل جنسی و روابط جنسی و همچنین داشتن امکان روابط جنسی سرشار از لذت و عاری از اجبار، تبعیض و خشونت.

برای دستیابی به سلامت جنسی و حفظ آن، باید حقوق جنسی کلیه انسانها محترم شمرده شود و مورد حمایت قرار گیرد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس