اگر در رابطه خود، احساس حسادت میکنید، احتمالاً نگران از دست دادن شریکتان (پارتنرتان) یا توجه او نسبت به خودتان هستید. شاید احساس ناامنی میکنید.

شریک (پارتنر) شما نیز ممکن است حسادت کند.

احساس حسادت، عادی است. اگر حسادت خیلی شدید باشد، ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی برای شما یا شریکتان (پارتنرتان) بشود. نه شما و نه شریکتان (پارتنرتان) مجبور نیستید برای اثبات عشقتان به یکدیگر حسادت بورزید.

اگر شما یا شریکتان (پارتنرتان) رفتاری حسادت آمیز دارید، سعی کنید دلیل آنرا پیدا کنید. درباره تأثیر حسادت بر هر دوی شما و توقعات و مرز و حریمهای خود با شریکنتم (پارتنرتان) صحبت کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس