اگر در رابطه خود، احساس حسادت میکنید، احتمالاً نگران از دست دادن شریک زندگیتان  یا توجه او نسبت به خودتان هستید. شاید احساس ناامنی میکنید.

شریک شما نیز ممکن است حسادت کند.

احساس حسادت، عادی است. اگر حسادت خیلی شدید باشد، ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی برای شما یا شریک زندگیتان شود. برای اثبات عشقتان به یکدیگر، نه شما و نه شریک زندگیتان مجبور نیستید  حسادت بورزید.

اگر شما یا شریکتان رفتاری حسادت آمیز دارید، سعی کنید دلیل آنرا پیدا کنید. درباره تأثیر حسادت بر هر دوی شما و توقعات و مرز و حریمهای خود با شریک زندگیتان صحبت کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس