یک رابطه لزوماً همیشه عاشقانه شروع نمیشود. ممکن است دو طرف در ابتدای آشنایی فقط دوست باشند و یا رابطه دوستانه ای آغاز کرده باشند. رابطه ممکن است  تکامل یابد.

کیفیت یک رابطه به میزان عشق دو طرف به همدیگر وابستگی ندارد. بلکه وابسته به آن است که برای شما و شریکتان چه چیزی در رابطه مهم است، مثلاً  داشتن احساس خوشی در رابطه، داشتن علایق مشترک، انجام کارهای مشترک، این مسئله بین افراد و زوجهای مختلف، متفاوت است.

بعضیها نه از روی عشق، بلکه به دلایل عملی  ازدواج میکنند.

زن و مرد در حال لذت بردن از آماده کردن مشترک غذا در آشپزخانه
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس