ازدواج، پیوندی رسمی بین دو شریک زندگی است. برای آنکه ازدواج به طور قانونی به رسمیت شناخته شود، باید شرایط خاصی برقرار باشد.

بعضی از افراد با عشق ازدواج میکنند. برخی دیگر به دلایل عملی یا مالی ازدواج میکنند، مثلاً به خاطر مزایای مالی، قدرت، موقعیت یا به خاطر بچه دار شدن. ازدواج میتواند سنتی و از پیش ترتیب داده شده باشد یا به دلیل آنکه هر دو طرف مایلند ازدواج کنند.

هر دو با ازدواج مسئولیتهایی را میپذیرند.
 

مرد و زنی در حال ازدواج در شهرداری

ازدواج سنتی و از پیش ترتیب داده شده

در ازدواج سنتی و از پیش ترتیب داده شده، والدین یا سایر اعضای خانواده، فردی را برای ازدواج با فرزند، یا خویشاوندان جوانتر انتخاب میکنند. هم زنان ممکن است مجبور به ازدواج شوند و هم مردان.

پسرها غالباً میتوانند خودشان تصمیم بگیرند که میخواهند ازدواج کنند یا نه اما همیشه اینطور نیست. در اروپا مطابق قانون کسی نمیتواند شما را بر خلاف میلتان به ازدواج با کسی مجبور کند. ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد. هر کسی حق دارد شریک زندگی خود را انتخاب کند. اگر نمیخواهید با کسی ازدواج کنید که برای شما انتخاب شده است، در این باره با فرد مورد اعتماد خود صحبت کنید یا از کمک حرفه ای استفاده نمائید.

ازدواج بین افراد متعلق به دو فرهنگ و ازدواج همراه با مهاجرت

ازدواج میان افراد متعلق به دو فرهنگ، ازدواج دو نفری است که دارای پیشینه فرهنگی، قومی یا مذهبی متفاوتی باشند.

ازدواج همراه با مهاجرت به معنای آن است که یکی از شرکای زندگی به کشور محل اقامت همسرش نقل مکان میکند.

ازدواج دو فرد همجنس

در بسیاری از کشورهای اروپایی، افرادی که دارای رابطه همجنسگرا (هم جنس) هستند نیز میتوانند با هم ازدواج کنند.

دو مرد هنگام ازدواج در شهرداری

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس