عشق

احساس شدید به ارتباط، احترام، صمیمت و تعهد نسبت به فرد دیگری. افراد در روابط خود احساسات عاشقانه بسیاری دارند. مثلاً از دیدن هم خوشحال می شوند، در کنار یکدیگر احساس خوشایندی دارند، یکدیگر را درک می کنند، برای هم جذاب هستند. عشق بین شریک ها، دوستان، والدین و فرزندان و برادران و خواهران وجود دارد.

Love

The strong feeling of having a deep connection to another person.