اعمال زور

مجبور کردن شخصی به انجام کاری یا مجبور کردن شخصی به آنکه بگذارد کاری انجام شود، مثلاً با خشونت یا تهدید یا به دلیل نفوذ یا قدرتی که در مقایسه با دیگران دارید. مثلاً قدرتی که  فرد بزرگسال میتواند در مقابل کودک داشته باشد.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.