حق تصمیم گیری شخصی

زنی با شادمانی در حال در آغوش گرفتن شریک زندگی که خودش انتخاب کرده است

در آلمان اصولاً همه انسانها حق دارند خودشان تصمیم بگیرند که

 • با چه کسی میخواهند دوست باشند / رابطه خصوصی نزدیک داشته باشند،
 • با چه کسی و چند بار سکس داشته باشند،
 • آیا میخواهند ازدواج کنند،
 • با چه کسی میخواهند ازدواج کنند و
 • آیا میخواهند بدون ازدواج کردن، با کسی زندگی کنند.

هیچ کس را نباید وادار کرد،

 • در صورتی که خودش نخواهد، با کسی دوست باشد/ رابطه خصوصی نزدیک داشته باشد،
 • در صورتی که خودش نخواهد، با کسی سکس داشته باشد،
 • در صورتی که خودش نخواهد، با کسی ازدواج کند.

این امر برای همه انسانها در آلمان صادق است و

 • تفاوتی ندارد که از چه کشوری آمده اند،
 • تفاوتی ندارد زن یا مرد باشند،
 • تفاوتی ندارد چه دینی داشته باشند،
 • تفاوتی ندارد، رنگ پوستشان چه باشد،
 • تفاوتی ندارد که آیا زنان میخواهند با مردان دوست باشند یا مردان با زنان (دگرجنس گرا)
 • تفاوتی ندارد که آیا زنان میخواهند با زنان دوست باشند یا مردان با مردان (همجنس گرا)

اگر حقوقتان نقض شد، کجا به شما کمک میشود؟

اگر شخصی بر خلاف خواسته شما،

 • بخواهد با شما دوست باشد / رابطه خصوصی نزدیک داشته باشد،
 • بخواهد با شما ازدواج کند،
 • بخواهد با شما سکس داشته باشد یا
 • اگر کسی برخلاف میلتان، با شما سکس داشته است،

میتوانید

 1. به پلیس مراجعه و از آن شخص شکایت کنید.
 2. علاوه بر آن همیشه میتوانید به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید و بدون ذکر نامتان، کمک بگیرید.

حمایت از کودکان و نوجوانان

برای حمایت از کودکان و نوجوانان، قوانین ویژه ای وجود دارد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس