زمان خوب و یا بدی  برای اولین سکس وجود ندارد. شما حق دارید که تصمیم بگیرید چه زمانی بهترین وقت برای اولین سکس شماست.

هنگام اولین سکس، طبیعی است که کمی عصبی باشید و احساس عدم اطمینان داشته باشید. همه همین احساس را دارند. اگر این حس خیلی قوی باشد، احتمالاً هنوز آمادگی سکس را ندارید. شاید بهتر باشد کمی بیشتر صبر کنید.

تصمیم با شماست

مهم است که با سکس موافق باشید. مطابق قانون، حداقل سنی مشخص شده است که افراد میتوانند از این سن موافقت خود را اعلام کنند.

شما همچنین میتوانید در مورد زمان اولین سکس خودتان تصمیم بگیرید. مثلاً: قبل یا بعد از ازدواج. با دقت فکر کنید چه میخواهید . با خودتان روراست باشید و تصمیم خود را به دلایل صحیح بگیرید. تصمیم با شماست.
اجازه ندهید هیچ کس شما را وادار به انجام کاری کند. فقط زمانی میتوانید از سکس لذت ببرید که هر دو آمادگی داشته باشید. شریک شما باید به انتخاب و تصمیمتان احترام بگذارد. درباره آنچه میخواهید و احساسی که دارید، با شریک خود صحبت کنید.

نه تنها در اولین بار، بلکه همیشه باید برای سکس آمادگی داشته باشید و اعلام موافقت کنید.

زوجی در حال گفتگو
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس