هر جامعه یا ملتی نظر خاص خود را نسبت به حفظ حرمت و حیثیّت دارد. حرمت در ارتباط بسیار نزدیک با ارزش و مقام فرد در یک جامعه می باشد. اغلب باید انتظاراتی را برآورده تا این که جامعه برایش ارزش قائل گردد. اگر کسی چنین انتظاراتی را برآورده ننماید، اغلب فکرمی کند که به خود و افراد خانواده اش لطمه وارد آورده است.

اگر به حرمت خانواده لطمه وارد آید ویا ممکن باشد به آن لطمه واردآید، افراد خانواده اغلب از قدرت خود استفاده می نماید تا حرمت خود را نجات داده و یا این که دوباره به دست آورد. افراد خانواده خیال می کنند که با استفاده از خشونت حرمت شخص دوباره به دست می آید. چنین رفتاری به عنوان خشونت ناشی از حفظ حیثیّت نامیده می شود.

درآلمان هرگونه خشونت در مقابل افراد دیگر ممنوع می باشد. از این روخشونت ناشی از حفظ حرمت خانواده نیزممنوع است و مورد جریمه قرار می گیرد. حتی اگر کسی فکر می کند که شخصی به شرافت یا حرمت خانواده اش لطمه وارد آوردهاست.

درآلمان لطمه به شرافت محسوب نمی گردد، اگر برای مثال کسی

 • رابطه آمیزش جنسی قبل ازازدواج داشته باشد،
 • قبل ازازدواج باکره نباشد،
 • مورد تجاوزجنسی قرار گرفته باشد (تجاوزدر آلمان جرم است و قانوناٌ ممنوع می باشد)،
 • خانواده را ترک کرده باشد، تا این که در جای دیگری زندگی کند،
 • ازخود در مقابل ازدواج اجباری (تعیین شده توسط دیگران) دفاع کند،
 • رفتارش مورد قبول افراد خانواده نباشد، برای مثال بعد از پایان مدرسه فوراٌ به خانه نرود،
 • لباسی بپوشد که مورد قبول افراد خانواده نباشد،
 • نخواهد با همسر خود (چه مرد و یا زن) زندگی کند ویا این که بخواهد اوراترک کند،
 • بخواهد کورتاژ نماید.

انواع خشونت درارتباط با حفظ حیثیّت

در بسیاری از جوامع مردها بیش از زنان آزادی و قدرت دارند. نقش مرد و زن (نقش جنس) خیلی متفاوتند. از اینرو زنان اغلب قربانی خشونت ناشی از حفظ حیثیّت می گردند.

خشونت ناشی از حفظ حیثیّت می تواند به انواع مختلف باشد، برای مثال:

 • کنترل: دختر و یا زن تحت نظارت افراد خانواده قرار می گیرد و اجازه ندارد با دوست دختر / دوست پسر بیرون رفته یا ورزش کند.
 • جریمه بدنی: مورد ضربه و لگدزدن قرارگفتن دختریازن.
 • جریمه روانی: توهین یا تهدید کردن دختر یا زن، به طوری که دیگر افراد خانواده با او حرف نزنند، نگاهش نکنند و وجودش را نادیده بگیرند.
 • دختر یا زن برخلاف میلشان وادار به ازدواج گردند (ازدواج اجباری).
 • دختر یا زن به زور وادار به خودکشی گردند.
 • دختر یا زن توسظ یکی از افراد خانواده به قتل برسد.

گاهی نیز مردها مورد خشونت ناشی از حفظ حیثیّت قرارمیگیرند، برای مثال اگر همجنس باز بوده یا اگربا یک ازدواج اجباری (تعیین شده توسط دیگران) موافق نباشند.

خشونت می تواند توسط تعدادی از افراد خانواده انجام گیرد. متخلفین / خشونتگران اغلب مردها هستند و به ندرت زنان می باشند. گاهی خشونتگرهمسر ( زن / مرد) یک شخص می باشد.

در جستجوی کمک باشید

اگر شما قربانی خشونت ناشی از حفظ حیثیّت هستید و یا ترس از آن دارید، در جستجوی کمک برآیید:

 • باکسی که مورد اطمینان شماست صحبت کنید.
 • اگر به مدرسه می روید به خانم معلم یا آقا معلم خود مراجعه کنید تا او بتواند به شما راهنمایی و کمک نماید. درمورد ترس خود در مقابل خشونت حرف بزنید. کاملاٌ دقیق بگویید از چه چیزی وحشت دارید. در اینصورت معلم (خانم یا آقا) بهتر می تواند به شما کمک کند.
 • به مؤسسات متخصص و یا دفاتر مشاورت مراجعه کنید، تا آنان بتوانند به شما کمک کنند. برای مثال به مؤسسه دفاع از زنان [Terre des Femmesزمین زنان]
 • به پلیس مراجعه کنید. در مورد خشونت حرف بزنید.به طوردقیق تعریف کنید که برایتان چه اتفاقی افتاده. آنگاه پلیس می تواند به شما کمک کند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس