در اروپا مردم میتوانند مطابق قانون، آزادانه شریک خودشان را انتخاب کنند.

هر کسی شریک خود را بر اساس معیارهای خاصی انتخاب میکند. بسیاری از اوقات  افراد نمیدانند که بر اساس این معیارها  انتخاب میکنند. بعضی افراد دیگر به این مسئله آگاهی دارند و فقط شریکی میخواهند که با معیارهایشان مطابقت داشته باشد. مثلا:

  • خاستگاه؛
  • شخصیت؛
  • هوش؛
  • شوخ طبعی؛
  • موقعیت مالی؛
  • شکل ظاهری و…
زنی شادمانه شریکی مورد انتخاب خود را در آغوش گرفته است.

هم زن و هم مرد، هر دو میتوانند برای شروع یک رابطه اقدام کنند.

گاهی والدین یا سایر اعضای خانواده، فردی را برای ازدواج با فرزندانشان انتخاب میکنند. این نوع ازدواج، ازدواج  سنتی و از پیش ترتیب داده شده نامیده میشود. جوانان اغلب خودشان تصمیم میگیرند آیا میخواهند ازدواج کنند یا نه، اما همیشه اینطورنیست. ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس