در اروپا مردم میتوانند مطابق قانون، آزادانه شریک (پارتنر) خود را انتخاب کنند.

هر کسی شریک (پارتنر) خود را بر اساس معیارهای خاصی انتخاب میکند. بسیاری از اوقات  افراد نمیدانند که بر اساس این معیارها  انتخاب میکنند. بعضی افراد دیگر به این مسئله آگاهی دارند و فقط شریکی (پارتنری) میخواهند که با معیارهایشان مطابقت داشته باشد. مثلا:

  • خاستگاه؛
  • شخصیت؛
  • هوش؛
  • شوخ طبعی؛
  • موقعیت مالی؛
  • شکل ظاهری و…
زنی شادمانه شریک (پارتنر) مورد انتخاب خود را در آغوش گرفته است.

هم زن و هم مرد، هر دو میتوانند برای شروع یک رابطه اقدام کنند.

گاهی والدین یا سایر اعضای خانواده، فردی را برای ازدواج با فرزندانشان انتخاب میکنند. این نوع ازدواج، ازدواج  سنتی و از پیش ترتیب داده شده نامیده میشود. جوانان اغلب خودشان تصمیم میگیرند آیا میخواهند ازدواج کنند یا نه، اما همیشه اینطورنیست. ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس