هر کسی ممکن است عاشق فردی غیر از شریک زندگی خود شود.

ممکن است به دلایل مختلفی عاشق کس دیگری بشوید. مثلاً :

  • چون جسماً مجذوب شخص دیگری میشوید؛
  • بعضی از خصوصیات این شخص را دوست دارید؛
  • در رابطه فعلی خود دچار مشکل هستید؛
  • دلتان برای احساس هیجان عاشق بودن تنگ شده است.

این احساسات برطرف می شوند، اما نه فوراً؛ اینکه چه تصمیمی دارید به خودتان بستگی دارد.

اگر به رابطه تان ادامه می دهید، تصمیم بگیرید با شریکتان در این مورد صحبت کنید یا خیر. صحبت با شریکتان نشانه محکمی بر این امر است که شما ارتباطتان و شریکتان را بر فرد دیگری ترجیح دادید. البته این می تواند به احساسات شریکتان آسیب بزند و منجر به وخیم تر و بغرنج تر شدن رابط شود. اگر صحبت در این ارتباط با شریکتان خیلی مشکل است، می توانید درباره موقعیتتان با فرد قابل اعتماد دیگری صحبت کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس