هر کسی ممکن است عاشق فردی غیر از شریک (پارتنر) خود بشود.

ممکن است به دلایل مختلفی عاشق کس دیگری بشوید. مثلاً :

  • چون جسماً مجذوب شخص دیگری میشوید؛
  • بعضی از خصوصیات این شخص را دوست دارید؛
  • در رابطه فعلی خود دچار مشکل هستید؛
  • دلتان برای احساس هیجان عاشق بودن تنگ شده است.

این احساسات برطرف می شوند، اما نه فوراً؛ اینکه چه تصمیمی دارید به خودتان بستگی دارد.

اگر به رابطه تان ادامه می دهید، تصمیم بگیرید با شریکتان (پارتنرتان) در این مورد صحبت کنید یا خیر. صحبت با شریکتان (پارتنرتان) نشانه محکمی بر این امر است که شما ارتباطتان و شریکتان (پارتنرتان) را بر فرد دیگری ترجیح دادید. البته این می تواند به احساسات شریکتان (پارتنرتان) آسیب بزند و منجر به وخیم تر و بغرنج تر شدن رابط شود. اگر صحبت در این ارتباط با شریکتان (پارتنرتان) خیلی مشکل است، می توانید درباره موقعیتتان با فرد قابل اعتماد دیگری صحبت کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس