عاشق

احساسی که در همه افراد به یک صورت نیست. وقتی کسی عاشق است، ممکن است به این معنا باشد که زیاد به کسی فکر میکند، میخواهد همیشه با او باشد و با این شخص سکس داشته باشد.