بعد از یک دوره احساسات شدید عاشقانه، طبیعی است که این هیجانات فروکش کند. دو طرف یکدیگر را بهتر میشناسند و به رابطه عادت میکنند. بعد از آن کنار هم بودن برایتان عادی میشود.

یکنواختی برای بعضی افراد، مشکل ایجاد میکند. اما به بعضی افراد دیگر احساس آرامش و اطمینان خاطر میدهد. شناختن و عادت کردن به همدیگر میتواند باعث احساس ثبات و امنیت بشود.

اگر فکر میکنید یکنواختی برای شما مشکل آفرین است، از خودتان این سؤالات را بپرسید:

اگر شریکتان بداند که مایل به تغییر چیزی هستید، میتوانید با هم به دنبال یک راه حل باشید. این مسئله میتواند رابطه شما را محکمتر کند. برای یکدیگر وقت بگذارید و سعی کنید فعالیتهایی جدید را با هم آغاز کنید. مثلاً اگر فکر میکنید زیاد در خانه میمانید، با هم بیرون بروید؛ اگر رابطه سکسیتان خسته کننده است، کارهای جدیدی امتحان کنید. این کار میتواند هیجان انگیز و سرگرم کننده باشد.

تغییر در یکنواختی به معنای آن نیست که باید به رابطه تان پایان بدهید یا به دنبال هیجان در خارج از رابطه تان باشید. از خودتان بپرسید واقعاً چه میخواهید.

ممکن است بچه دار شدن رابطه شما با شریکتان را تغییر دهد. برای یکدیگر وقت کافی بگذارید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس