تعریفی کلی برای یک رابطه خوب وجود ندارد. شما و شریکتان (پارتنرتان) باید تصمیم بگیرید چه نوع رابطه ای برای هر دو شما رابطه خوبی است.


برخی از جنبه های مهم یک رابطه خوب میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • برابری: دو شریک (پارتنر) برابرند. هیچ کدام بر دیگری سلطه ندارد.
  • احترام و پذیرش: شما و شریکتان (پارتنرتان) دو شخص متفاوتید. همیشه متفاوت خواهید بود و این امر را میپذیرید.
  • اعتماد: به یکدیگر اعتماد دارید و درد دل خود را به دیگری میگویید.
  • ارتباط: احساسات و خواسته هایتان را بیان میکنید.
  • زمان: با یکدیگر وقت میگذرانید.
  • علائق: علائق مشترکی دارید ...
مرد و زنی در حالی که همدیگر را دوستانه در آغوش گرفته اند

برای بعضی از افراد مهم است که در رابطه شان عاشق یکدیگر باشند. برخی دیگر معتقدند که دوستی پایه یک رابطه خوب است.

در یک رابطه خوب، مسئله مهم، احساسی است که هر دونفرتان دارید. شما و شریک زندگیتان تصمیم میگیرید که آیا رابطه تان، به شما احساس خوبی میدهد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس