سکس بی خطر

سکسی که طی آن شریکها (پارتنرها) خود را در مقابل عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) و اچ آی وی (HIV). محافظت میکنند.

Safe sex

Sex during which partners protect themselves against STIs and HIV.