سکس بی خطر

سکسی که در طول آن شریک ها خود را در مقابل بیماری های STIs و HIV و همچنین بارداری ناخواسته محافظت می کنند. سکس بی خطر همچنین به معنای سکسی است که در آن طرفین برای یکدیگر احترام قائل هستند.

Safe sex

Sex during which partners protect themselves against STIs and HIV.