Çfarë është prostitucioni?

Prostitucion do të thotë që seksi ofrohet në shkëmbim të parave ose përfitimeve të tjera. Njerëzit, të cilët punojnë në prostitucion, thirren si punëtore/punëtorë të seksit ose si prostituta.

Në Gjermani prostitucioni është i lejuar nën kushte të caktuara

Fëmijët dhe të rinjtë nën moshën 18 vjeç duhet të mbrohen nga prostitucioni.

  • Prostitutat duhet të jenë të paktën 18 vjeç.
  • Të rinjtë nën moshën 18 vjeç e kanë të ndaluar të shkojnë në vende ku ka prostitucion, si p.sh. në baret e natës ose në klubet e natës.
  • Në afërsi të një shkolle, banese apo vendi tjetër ku ka fëmijët dhe të rinj nën 18 vjeç, prostitucioni është i ndaluar.
  • Qytetet dhe komunat mund të specifikojnë zona në të cilat është i ndaluar prostitucioni (zona të mbyllura).

Prostitucioni duhet të jetë vullnetar

Që nga viti 2017 ekziston në Gjermani një ligj për mbrojtjen e prostitutave. Ai ka për qëllim të parandalojë që njerëzit të detyrohen të prostituojnë.

Kush dëshiron të punojë në prostitucion, duhet të regjistrohet në një autoritet. Para regjistrimit, zhvillohet një bisedë. Autoriteti dëshiron të zbulojë me këtë, nëse personi me të vërtetë dëshiron të punojë vullnetarisht si prostitutë.

Kush detyron dikë, të punojë në prostitucion, mund të dënohet. Edhe një bashkëshort/bashkëshorte nuk mund ta detyrojë partneren/partnerin të punojë në prostitucion.

Në Gjermani nuk lejohet askush të detyrohet për prostitucion.

Nëse ju ndodheni në një situatë të tillë, në Gjermani ju keni të drejtë të ndihmoheni. Ju merrni p.sh. ndihmë në numrin falas të telefonit 08000-116 016. Këshilla është në dispozicion në disa gjuhë. Gjatë këshillimit ju nuk jeni të detyruar të thoni emrin tuaj.

Prostitutat në Gjermani kanë të drejta dhe detyrime

Prostitutat kanë të drejtë

  • të refuzojnë klientë
  • të refuzojnë lloje të seksit (të tilla si seksi oral, seksi anal, etj.) të cilat ata/ato nuk duan t’i bëjnë
  • të mbarojnë prostitucionin në çdo kohë, nëse ato e dëshirojnë këtë

Klientët nuk kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e parave nga prostitutat nëse ata nuk ishin të kënaqur me shërbimin.

Prostitutat kanë detyrim

  • të regjistrohen në një autoritet para fillimit të veprimtarisë së tyre
  • të marrin këshilla shëndetësore të paktën një herë në vit

Regjistrimi duhet të rinovohet çdo dy vjet. Prostitutat nën moshën 21 vjeç duhet ta rinovojnë regjistrimin çdo vit.

Ligji ekziston vetëm që nga viti 2017. Nuk është ende e qartë në të gjitha qytetet se cilat autoritete janë përgjegjëse për regjistrimin dhe këshillimin shëndetësor. Në shumë qytete ka qendra këshillimi ku punëtoret e seksit dhe punëtorët e seksit mund të marrin këshilla për detyrat dhe të drejtat e tyre.

Detyrim për prezervativ

Kliente dhe klientë të prostitutave dhe prostitutat duhet të kujdesen për këtë, që gjatë marrëdhënieve seksuale të përdoren prezervativë.

Më thjeshtë: Gjatë seksit duhet të përdorën prezervativë.

Është e ndaluar, të reklamohet për seks të paguar pa prezervativ. Në ndërmarrjet e seksit duhet të vendosen afishe që tregojnë se duhet të përdoren prezervativët.

Klientët mund të dënohen nëse kërkojnë seks pa prezervativ.

Nëpërmjet detyrimit për prezervativ synohet mbështetja e punëtores së seksit dhe punëtorit të seksit për të mbrojtur veten dhe shëndetin e tyre.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma