روسپیگری (فاحشگی) چیست؟

روسپیگری یعنی عرضه کردن سکس در مقابل دریافت پول یا مزایای دیگر. افرادی که به شغل روسپیگری اشتغال دارند، کارگر جنسی یا روسپی (فاحشه) نامیده میشوند.

یک کارگر جنسی و یک مشتری در حال صحبت در جلوی در ورودی روسپیخانه

روسپیگری در آلمان تحت شرایط خاصی مجازاست

از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال باید در مقابل روسپیگری محافظت کرد.

  • روسپی باید حداقل 18 سال داشته باشد.
  • رفتن جوانان زیر 18 سال به جاهایی مانند بار یا کلوپهای شبانه که در آنجا روسپیگری انجام میشود، ممنوع است.
  • روسپیگری در نزدیکی مدارس، منازل مسکونی یا سایر جاهایی که جوانان زیر 18 سال هستند، ممنوع است.
  • شهرها و بخشها مجازند مناطق خاصی را مشخص کنند که در آنجا روسپیگری ممنوع است (مناطق ممنوعه).

روسپیگری باید داوطلبانه باشد

در آلمان از سال 2017 قانون حمایت از روسپیان وجود دارد. بایستی از مجبورکردن انسانها به روسپیگری جلوگیری کرد.

کسی که بخواهد به روسپیگری اشتغال داشته باشد، باید خود را به اداره مربوطه معرفی کند. قبل از ثبت نام گفتگویی انجام میشود. این اداره میخواهد روشن کند که شخص واقعاً داوطلبانه و مطابق اراده خود بخواهد به عنوان روسپی کار کند.

کسی که شخص دیگری را مجبور به کار روسپیگری کند، ممکن است مجازات شود. حتی شریک (پارتنر) نیز حق ندارد شریک (پارتنر) خود را مجبور به روسپیگری کند.

در آلمان هیچ کس نباید مجبور به روسپیگری شود.

اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید، در آلمان حق دارید کمک دریافت کنید. مثلاً با تلفن رایگان 016 116-08000 کمک دریافت میکنید. مشاوره به زبانهای متعددی انجام میشود. هنگام مشاوره مجبور نیستید نام خود را بگوئید.

روسپیان در آلمان حقوق و وظایفی دارند

روسپیان حق دارند

  • به مشتری جواب رد بدهند
  • انواعی از سکس (مانند سکس دهانی، سکس مقعدی و غیره) را که مایل به انجام آنها نیستند، رد کنند
  • هر زمانی که بخواهند، به روسپیگری ادامه ندهند

اگر مشتری از کار روسپی راضی نبود، حق ندارد از روسپی بخواهد پولش را پس بدهد.

روسپیان وظیفه دارند

  • قبل از شروع به کار، خود را به اداره مربوطه معرفی کنند
  • سالانه حداقل یک بار از مشاوره در امور سلامت استفاده کنند

معرفی به اداره مربوطه باید هر دو سال یکبار تکرار شود. روسپیان زیر 21 سال باید هر سال معرفی خود به اداره مربوطه را تکرار کنند.

این قانون از سال 2017 وجود دارد. هنوز در همه شهرها مشخص نیست که کدام اداره برای معرفی و انجام مشاوره سلامت مسئول است. در بسیاری از شهرها مراکز مشاوره ای وجود دارد که کارگران جنسی میتوانند در این مراکز در مورد حقوق و وظایفشان مشاوره دریافت کنند.

اجبار به استفاده از کاندوم

مشتریان روسپیان و همچنین خود روسپیان باید ترتیبی بدهند که موقع آمیزش جنسی از کاندوم استفاده شود.

ساده تربگوئیم: هنگام سکس باید از کاندوم استفاده کرد.

تبلیغ کردن برای سکس قابل خرید بدون استعمال کاندوم ممنوع است. در روسپی خانه ها باید روی تابلو یا پوستر نوشته شده باشد که استفاده از کاندوم اجباری است.

مشتریانی که درخواست کنند سکس بدون کاندوم میخواهند، ممکن است مجازات شوند.

اجبار به استفاده از کاندوم برای حمایت از کارگران جنسی است تا بتوانند از خود و سلامت خود محافظت کنند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس