فاحشگی چیست؟

فاحشگی یعنی عرضه داشتن سکس در مقابل دریافت پول یا مزایای دیگر. افرادی که شغل فاحشگی را انتخاب می کنند، یعنی کارشان (چه مرد و یا زن)عرضه سکس باشد ، به عنوان فاحشه نامیده می گردند.

یک کارگر جنسی و یک مشتری در حال صحبت در جلوی در ورودی روسپیخانه

فاحشه گری در آلمان تحت شرائط خاصی مجازاست

از کودکان و نوجوانان پایین 18 سال باید محافظت نمود که فاحشه گری نکنند.

  • فاحشه باید حداقل 18 سال داشته باشد.
  • برای جوانان کمتر از 18 سال، ممنوع است به نقاطی بروند که در آنجا فحشا وجوددارد، برای مثال به بار یا کلوب های شب.
  • فاحشگی در نزدیکی یک مدرسه، یک آپارتمان شخصی یا اماکن دیگر که دران ها کودکان و جوانان پایین 18 سال هستند، ممنوع می باشد.
  • شهر ها و بخش های اداری اجازه دارند محله هایی را معیین کنند که در آنجا ها فاحشگی ممنوع باشد ( نقاط ممنوعه).

فحشا باید بطور دلخواه یا داوطلبانه باشد

در آلمان از سال 2017 قانون فاحشگی وجوددارد. باید جلوگیری از آن گردد که انسان ها به اجبار وادار به فاحشگی گردند.

اگرکسی می خواهد به عنوان فاحشه کارکند، بایستی نزد یک اداره ثبت نام نماید. قبل از ثبت نام یک مشاوره انجام می گیرد. اداره مربوطه می خواهد دریابد که آیا شخص واقعاٌ داوطلبانه یعنی بطور دلخواه می خواهد به عنوان فاحشه کارکند.

اگر شخصی کسی را مجبوربه فاحشگی نماید، به آن شخص جریمه تعلق می گیرد. همسر انسان، مرد / زن، اجازه ندارد شریک زندگی خود را مجبورنماید که به عنوان فاحشه کارکند.

در آلمان مجازنیست کسی را مجبور به فاحشگی نمود.

اگر درآلمان چنین حالتی برایتان پیش بیاید، حق دارید تقاضای کمک نمایید. برای مثال به شما تحت شماره تلفن 116018/ 08000 بطور مجانی کمک می گردد. مشاورت به زبان های مختلف انجام می گیرد. هنگام مشاورت مجبور نیستید که نام خود را بگوئید.

فاحشه ها در آلمان دارای حقوق و همچنین مسئولیّت می باشند

فاحشه حق دارد

  • مشتری را جواب کند
  • نوع سکس (برای مثال سکس دهانی، سکس مقعد و غیره) را که میل به انجام آن ندارد، رد کند
  • هر لحظه می تواند شغل فاحشگی راترک نماید، اگرمایل باشد.

مشتری حق ندارد از فاحشه تقاضای رجعت / برگرداندن پولش را نماید، هرگاه اگر با عرضه سکس راضی نباشد.

فاحشه مسئول می باشد

  • قبل از شروع به این شغل نزد یک اداره ثبت نام نماید
  • سالانه حداقل یک بار به مشاورت امور سلامتی برود.

ثبت نام اداری باید هر دو سال یک بار تمدید گردد. فاحشه های پایین 21 سال باید سالانه ورقه ثبت نام خودراتمدیدکنند.

قانون از سال 2017 وجود دارد. هنوز همه شهر ها نمی دانند کدام اداره برای ثبت نام و مشاوره بهداشتی و سلامتی مسئول می باشد. در خیلی از شهر ها دفاتر مشاورت وجوددارد که در آن جا مشاوران زن / مرد می توانند فاحشه ها را با حقوق و مسئولیتی که به عهده دارند آشنا نمایند.

کاندوم اجباریست

مشتریان مرد وزن فاحشه ها وهمچنین خودفاحشه ها ( روسبیگران) باید در فکرآن باشند که هنگام تماس جنسی از کاندوم استفاده کنند.

ساده تربگوئیم: هنگام سکس باید از کاندوم استفاده کرد.

سکس خریداری شده، بدون استعمال کاندوم ممنوع است. در فاحشه خانه ها باید تابلو یا پوستری آویزان ودر آن اشاره شده باشد که باید از کاندوم استفاده شود.

مشتریانی که تقاضای سکس بدون کاندوم از فاحشه نمایند، جریمه خواهند شد.

با به کاربردن کاندوم می باید از زنان یا مردانی که کارشان فاحشگی است حمایت شود تا جان و سلامت آن ها مورد محافظت قرار گیرد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس