داوطلبانه

اگر کاری را به صورت داوطلبانه انجام دهید، به این معنا است که این کار را به خواست خود انجام دادید.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.