میتوان از راه سکس و یا راههای دیگر به عفونتها و بیماریهای آمیزشی( اس تی آی) مبتلا شد.

سرایت از راه سکس

سرایت از راههای دیگر

صحبت با شریک زندگی و پزشک

اگر به عفونت یا بیماری آمیزشی (اس تی آی) مبتلا هستید، ممکن است که بیماری را به دیگران سرایت دهید. سعی کنید در این باره با شریک زندگیتان صحبت کنید و او را تشویق کنید به دکتر مراجعه کند.

با یک متخصص سلامت مشورت کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس