تزریق

هنگام تزریق، مایع (به عنوان مثال دارو یا مایع دارویی) با استفاده از یک سوزن زیرپوستی به داخل بدنتان وارد می شود. ممکن است تزریق از طریق یک سیاهرگ یا در ماهیچه بازو، ران یا باسن شما انجام شود.

Injection

When you have an injection, fluid (for example medicine or a liquid drug) is put into your body using a hypodermic needle. You may have an injection into a vein or into the muscle in your arm, or into the muscle of your thigh or buttock.