سیفلیس

عفونتی که عامل آن باکتری است. سیفلیس یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) است. ابتدا زخمهایی روی اندامهای جنسی، دهان، مقعد یا بین دو کفل باسن ایجاد میشود. بعد روی کف دست، پا و کمر جوشهایی ظاهر میشود. دکتر میتواند سیفلیس را با تزریق آنتی بیوتیک درمان کند.