Paaftësia

Një dobësi fizike ose mendore. Një dobësi fizike është një gjendje që ndikon në trup, për shembull, nëpërmjet humbjes së shikimit ose të dëgjimit, një vështirësi në lëvizje ose një problem tjetër shëndetësor. Një dobësi mendore është një gjendje që ndikon në mendje, për shembull një çrregullim i të mësuarit ose një sëmundje e shëndetit mendor, si p.sh. depresioni maniakal.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.