Sëmundja

Kur trupi i një personi, një pjesë e trupit ose edhe mendja e tij nuk funksionon më mirë. Shumë sëmundje mund të kurohen.

Disease

When someone's body, part of the body or even the mind no longer functions well. Many diseases can be cured.