فرزندخواندگی  به این معنا است که کودکی را که فرزند خودتان نیست، به طور قانونی به فرزندی بپذیرید. در این صورت پدرخوانده و مادرخوانده، قانوناً والدین  کودک خواهند بود. زمانی که کودکی را به فرزندی بپذیرید، کلیه روابط قانونی کودک با خانواده بیولوژیکش (= خانواده واقعی) از اعتبار ساقط میشود.

اساساً در آلمان میتوانید کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرید که

  • با شما نسبت خویشاوندی دارد،
  • او را نمیشناسید و با شما نسبتی ندارد،
  • اهل کشور دیگری است.

میتوانید فرزند شریک زندگی خود را هم به فرزندخواندگی بپذیرید.

زوجی با فرزندخوانده شان

شرایط فرزندخواندگی در آلمان

زنان همجنس گرا با فرزندانشان

در آلمان به منظور پذیرش یک کودک به فرزندخواندگی، بایستی مادرخوانده و پدرخوانده و والدین بیولوژیک (= خانواده واقعی) کودک موافق باشند.

پذیرفتن یک کودک به فرزندخواندگی، دائمی است. یعنی در صورت بروز مشکلات و یا چنانچه نحوه رشد و پرورش کودک، با تصورات شما هماهنگ نباشد، نمیتوانید کودک را پس بدهید.

در آلمان زوجهای همجنس گرا نیز، تحت شرایط خاصی میتوانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند.

پذیرفتن یک کودک به عنوان فرزندخوانده

قانون فرزندیابی به منظور فرزندخواندگی در آلمان
یافتن کودکان برای فرزندخواندگی در آلمان فقط از طریق نهادهای خاصی مانند اداره کودکان و نوجوانان و یا مؤسسات رسمی فرزندیابی انجام میشود.

چه کسی مجاز به پذیرش فرزندخوانده است
اصولاً در آلمان فقط زوجهای متأهل  مجاز به پذیرش فرزندخوانده اند. در موارد استثنائی امکان فرزندخواندگی برای افراد مجرد  نیز وجود دارد.

قاعدتاً زوجهای متأهل فقط میتوانند کودک را به طور مشترک به فرزندخواندگی بپذیرند. یعنی هم زن و هم شوهر، باید آمادگی رسیدگی به کودک را داشته باشند.

در صورتی که خودتان چند فرزند داشته باشید نیز میتوانید کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرید.

واگذاری فرزند یه غیر برای فرزندخواندگی

موافقت شما پیش شرط است
 یک زوج متاهل یا یک فرد ، در صورتی میتواند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرد که والدین بیولوژیک کودک موافق باشند اما سن کودک باید هنگام فرزندخواندگی حداقل 8 هفته باشد. اگر میخواهید فرزندتان را برای فرزندخواندگی واگذار کنید، باید پیش از زایمان، با یکی از مراجع فرزندیابی تماس بگیرید. در این مراجع به شما اعلام خواهد شد که چه کمکهایی میتوانید دریافت کنید.

کلیه حقوق خود را از دست میدهید
فرزندخواندگی امری دائمی است و به طور معمول نمیتوان آن را به وضعیت اولیه بازگرداند. پس از واگذاری فرزند خود، دیگر از نظر قانونی نسبتی با کودک نخواهید داشت. پس از آن وظیفه ای به عنوان وظایف والدین بر عهده شما نخواهد بود اما حق دیدن کودک و رسیدگی به کودک را نیز نخواهید داشت.

به طور متعارف نخواهید دانست که فرزندتان توسط چه کسی به فرزندی پذیرفته شده و به کجا رفته است. این مسئله بسیار مهم است تا پرورش کودک به نحو مطلوب انجام شود و مزاحمتی در رابطه جدید و نوپای والدین- فرزندی کودک با خانواده مادر و پدرخوانده ایجاد نشود اما شرحی در باره وضعیت زندگی مادرخوانده و پدرخوانده دریافت میکنید. نام و نشانی والدینی که فرزندتان را به فرزندخواندگی پذیرفته اند، در اختیارتان قرار داده نخواهد شد اما کودکان حق دارند، بدانند که پدر و مادر واقعی شان کیست و میتوانند از سن 16 سالگی از این حق استفاده کنند و بخواهند که مدارک مربوطه به آنها نشان داده شود.

حق استفاده از مشاوره

یک زوج خدمات مشاوره ای دریافت میکند

اگر میخواهید کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرید یا فرزند خود را برای فرزندخواندگی واگذار کنید، در آلمان حق استفاده از خدمات مشاوره دارید. در صورت مراجعه به اداره کودکان و نوجوانان و یا مؤسسات فرزندیابی، مشاوران متخصص، راهنمائی و کمک مورد نیاز جهت تصمیم گیری را در اختیارتان قرار میدهند.

مؤسسه فرزندیابی، بررسی خواهد کرد که چه زوج هایی شرایط لازم را برای فرزندخواندگی دارند. در صورتی که این مؤسسه صلاحیت شما را برای فرزندخواندگی تأیید کند، در مرحله نخست کودک را برای مدتی به صورت "مراقبت از کودک" نگهداری خواهید کرد. در این مدت کودک در منزل شما زندگی میکند و پس از پایان "مدت مراقبت" میتوانید کودک را به عنوان فرزندخوانده بپذیرید.

فرزندخواندگی کودکان از خارج از کشور

آلمان و بیش از 60 کشور دیگر مقررات ویژه ای برای حمایت از کودکان در روند فرزندخواندگی بین المللی وضع کرده اند. در آلمان فرزندخواندگی کودکان از خارج کشور، فقط در صورتی امکانپذیر است که فرزندخواندگی کودک در وطنش امکانپذیر نباشد.

کودکان خارجی که طی روند فرزندخواندگی، هنوز به سن 18 سالگی نرسیده باشند، پس از پایان مراحل فرزندخواندگی، به طور خودکار تابعیت آلمانی را دریافت خواهند کرد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس