فرزندخواندگی

فرآیندی که از طریق آن شما والدین قانونی کودک فرد دیگری می شوید.

Adoption

Process which makes you the legal parent of somebody else's child.