اگردر آلمان حامله هستید و نمی خواهید حاملگی را ادامه دهید، می توانید بگذارید که حاملگی قطع گردد / سقط جنین نمایید

برای این کار قوانین وجوددارد:

 • سقط جنین باید فقط توسط یک پزشک (زن یا مرد) انجام گیرد.
 • سقط جنین اساساٌ تا هفته دوازدهم بعد ازباردارشدن [باردار شدن تخمک] مجازاست.
 • قبل از سقط جنین باید برای مصاحبه مشاورتی نزد اماکن مشاورتی تعارض باردای بروید. مسقیماٌ بعد ازمصاحبه مشاورتی یگ گواهی مشاورت دریافت می دارید.گواهی مشاورت یک مدرک است. گواهی مشاورت نشان می دهد که شما نزد دفتر مشاورتی بوده اید. شما به گواهی مشاوتی نیازمندید، تا پزشک (زن یا مرد) اجازه داشته باشد سقط جنین را انجام دهد.
  دفاتر یا اماکن مشاورتی نیز وجوددارند که گواهی مشاورت صادر نمی کنند: کاریتاس و خدمات اجتماعی کاتولیکی زنان گواهی مشاورت صادر نمی کنند، ولی با شما در مورد تعارض سقط جنین مشاورت می کنند. اماکن یا دفاتر مشاورتی نزدیک محل زندگی شما را در این جا می یابید.
 • پزشک (زن/ مرد) اوّل سه روز پس از مصاحبه مشاورتی شما حق دارد سقط جنین انجام دهد، تا این که شما وقت کافی برای تصمیم گرفتن داشته باشید.
 • شما اگر 16 ساله یا بزرگتر باشید، خودتان می توانید تصمیم بگیرید که آیا حاملگی را ادامه داده و می خواهید بچه را به دنیا بیاورید.
 • اگر در سن بین 14 تا 16 سالگی باشید، یک پزشک (زن / مرد) حدث خواهد زد که آیا شما رسیدگی کافی دارید که خودتان تصمیم بگیرید. اگر پزشک (زن / مرد) فکر کند که شما بلوغ عقلی کافی نداشته باشید، در آنصورت باید والدین شما موافق باشند که شما بگذارید سقط جنین انجام گیرد. والدین شما باید به پزشک (زن / مرد) بگویند که موافق هستند.
 • اگر جوانتر از 14 سال هستید، باید والیدنتان موافق باشند که شما بگذارید سقط جنین انجام گیرد. والدین شما باید به پزشک (زن یا مرد) بگویند که موافق هستند.
 • هرگاه شما نخواهید سقط جنین نمایید، کسی حق ندارد شما را مجبورنماید که سقط جنین کنید. هیج زنی نیزنباید مجبورشود که بچه را بدنیا بیاورد.
زنی در حال صحبت با یک مشاور در کلینیک سقط جنین

جریان کار تا سقط جنین

مصاحبه مشاورتی

 • مصاحبه مشاورتی مجانی است.
 • اغلب می توانید انتخاب نمایید که می خواهید با یک مرد و یا با یک زن صحبت نمایید.
 • اگر بخواهید، همسر شما (مرد / زن) یا شخص دیگری می تواند همراهتان باشد.
 • خیلی از اماکن / دفاتر مشاورتی نیزمشاورت به زبان های مختلف عرضه می دارند واین توسط مترجم زن یا مرد انجام می گیرد.

در مصاحبه مشاورتی

 • می توانیدهمه جور سئوال بکنید،
 • دریابید که پزشک (زن یا مرد) هنگام سقط جنین چه کاری می کند،
 • برایتان توضیح داده می شود، چه حمایتی از شما می گردد اگر شما تصمیم بگیرید که سقط جنین انجام گیرد.

پس از مصاحبه مشاورتی

 • از دفتر مشاورتی گواهی مشاورت دریافت می دارید (کاریتاس و خدمات اجتماعی کاتولیکی زنان گواهی مشاورت صادر نمی کنند). گواهی مشاورت نشان می دهد که شما نزد دفتر مشاورتی بوده اید.سرفرصت خودتان تصمیم بگیرید که آیا می خواهید به حاملگی ادامه دهید یا که می خواهید سقط جنین انجام گیرد.

اگر بعد از مصاحبه مشاورتی مایلید که حاملگی ادامه داشته باشد:

 • شما نباید به کسی بگوئید که چرا می خواهید بچه را به دنیا بیاورید.
 • شما دردوران حاملگی حق دارید معاینات زودرس (به موقع) را نزد یک پزشک زنان (زن یا مرد) انجام دهید. پزشک زنان (زن / مرد) معاینات را بطور مرتب و در فاصله های معین انجام می دهد که آیا شما وبجه شما سالم هستید.
 • اماکن / دفاترمشاورتی به همه سئوالات شما جواب می دهند، وهمچنین نیزدر موردکمک های مالی و امکانات حمایت.

اگر پس از مصاحبه مشاورتی می خواهید حاملگی را ادامه ندهید:

 • با گواهی مشاورت نزر یک پزشک زنان (زن یا مردد) بروید.
 • پزشک زنان شما رامعاینه می کند و تعین می کند که از چه وقتی حامله هستید. باردارشدن نباید بیش از 12 هفته بوده باشد.
 • پزشک زنان (زن / مرد) برای شما قرار وقت سقط جنین معیّن می کند. این وقت نباید زودتر از سه روز بعد ازمشاورت باشد.
 • حتی در هنگام ملاقت یا قرار وقت می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید بچه را بدنیا بیاودید.
 • در وقت تعیین شده پزشک زنان سقط جنین را انجام می دهد.

دلایل ویژه برای سقط جنین (تشخیص پزشکی)

دلایل سلامتی (تشخیص پزشکی)

قانون می گوید: سقط جنین وقتی مجازاست، که بخواهند از بروز خطر جان یا اختلال جدی جسمی و روانی شخص حامله جلوگیری گردد و این خطررا نتوان از طریق قابل تحمل دیگربرطرف نمود.

بدین معنی: وقتی سلامت و جان مادر به خاطر حاملگی در معرض خطر باشد. یا اگرامکانات قابل تحمل دیگری برای حفاظت جسمی و روانی یا جان مادروجودداشته باشد. در چنین صورت می توان حاملگی را پس از هفته دوازدهم باردار شدن نیزقطع نمود / سقط جنین انجام گیرد.

تجاوز(تشخیص از نظر جرم شناسی / جنایی)

اگر دختر یازنی در اثر تجاوزحنسی حامله گردد، پزشک (زن / مرد) می تواند در 12 هفته اوّل دوران بارداری سقط جنین انجام دهد.

مخارج سقط جنین چه قدر است؟

هزینه سقط جنین بین 300 تا 600 یورو می باشد.

در صودتی که شما پول نداشته باشید، هزینه سقط جنین می تواند متقبل گردد. هنگام مشاورت در این باره سئوال نمایید.

وقتی که سقط جنین به دلیل تشخیص پزشکی یا جنایی باشد، بیمه های پزشکی مخارج را به عهده خواهند گرفت.

پس از سقط جنین

اگر شما پس از سقط جنین هنوز سئوالی و یا به کمک احتیاج دارید، ازدفتر مشاورت حاملگی حمایت دریافت خواهد نمود.  شما نیز می توانید به دفاتر مشاورت حاملگی دیگر مراجعه کنید. مشاورت مجانی می باشد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس