اگر به طور ناخواسته حامله  شده اید سه گزینه دارید. انتخاب با شماست:

  1. میتوانید حاملگی را ادامه دهید و نوزاد را نگه دارید.
  2. میتوانید حاملگی را ادامه دهید و نوزاد را به فرزندخواندگی بسپارید.
    در برخی کشورها مانند آلمان، زنان میتوانند در بیمارستان به طور ناشناس و بدون ذکر نام خود و یا بدون آنکه بیمارستان نام مادر را فاش کند، نوزاد خود را به دنیا بیاورند. مادر پس از زایمان، بیمارستان را ترک میکند. کودک نیز پس از مدت مشخصی برای فرزندخواندگی در نظرگرفته میشود.
  3. میتوانید با انجام  سقط جنین به حاملگی پایان دهید. سقط جنین تا دوازدهمین هفته حاملگی امکانپذیر است.

برای پیشگیری از حاملگی ناخواسته میتوانید از روشهای جلوگیری از حاملگی  استفاده کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس