سقط جنین عملی است طبی که توسط یک دکترانجام می گیرد، تا به حاملگی پایان داده شود.

سقط جنین باید فقط تحت شرائط معینی انجام گیرد. قبل از سقط جنین باید شما به خاطرجنبه های اخلاقی و قانونی گفتگوی مشاورتی با دفتر مخصوص این کارداشته باشید.

مشاورت

یک مشاور(زن / مرد) با شما در مورد امکانات شما و اوضاع مختلف صحبت خواهد کرد. او برایتان توضیح می دهد چه کمک های مالی و اجتماعی می تواند شامل شما شود، اگر شما حاملگی را ادامه بدهید و شما را درباره روش های جلوگیری از باردارشدن مطلع می سازد.

زنی در حال صحبت با مشاور

روش های موجود برای سقط جنین

دو روش برای سقط جنین وجوددارد:

  1. سقط جنین توسط دارو:تا 63 روز بعد از خونریزی ماهانه.شما باید دارویی بخورید و روز بعدش دوباره مراجعه کنید، تا داروی دیگری گرفته و میل نمایید.سقط جنین توسط دارو منجر به انداختن جنین می شود. در این صورت چند روزی خونریزی خواهید داشت.
  2. کورتاژتا هفته چهاردهم پس از خونریزی ماهانه.دکتر (زن / مرد) به شما داروی بیهوشی کوتاه مدت می دهد یا قسمت دهانه رحم را بیهوش موضعی می نماید. دکتر (زن / مرد) با یک لوله کوچک مخاط دهانه رحم و جنین را می مکد. بدینوسیله حاملگی پایان می پذیرد.

یک زن می تواند بدون رضایت همسر (زن / مرد) سقط جنین نماید.

حل مسئله اضطراری

پس از یک سقط جنین می توانید بازهم بچه دار شوید.

سقط جنین روش جلوگیری از حاملگی نیست. این یک راه حل اضطراری است.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس