داروی بیهوشی

دارویی که باعث میشود دیگر احساس درد نکنید. دکتر قبل از عمل به شما بیهوشی موضعی یا بیهوشی عمومی میدهد. در بیهوشی موضعی فقط قسمتی از بدن بی حس میشود که قرار است عمل شود، به نحوی که کاملاً به هوش هستید اما در آن قسمت بدن دردی احساس نمیکنید. در صورت بیهوشی عمومی، داروی بیهوشی باعث خواب شما میشود.

Anaesthetic

A medicine which stops you feeling pain. The doctor gives you a local or general anaesthetic before an operation. In the case of local anaesthetic, only the part of the body which is going to be operated on is anaesthetized, so you feel nothing there, but are still awake. In the case of general anaesthetic, the anaesthetic puts you to sleep.