داروی بیهوشی

دارویی که باعث توقف احساس درد در شما می شود. دکتر قبل از عمل به شما داروی بیهوشی موضعی یا عمومی می دهد. در بیهوشی موضعی فقط قسمتی از بدن بی حسی می شود که قرار است عمل شود، بنابراین با وجودی که کاملاً به هوش هستید اما در آن قسمت دردی احساس نمی کنید. در بیهوشی عمومی، این دارو باعث خواب شما می شود.

Anaesthetic

A medicine which stops you feeling pain. The doctor gives you a local or general anaesthetic before an operation. In the case of local anaesthetic, only the part of the body which is going to be operated on is anaesthetized, so you feel nothing there, but are still awake. In the case of general anaesthetic, the anaesthetic puts you to sleep.