وقتی که بدون محافظت آمیزش جنسی نموده باشید، امکان آن وجوددارد که حامله شوید، حتی اگرهم شما مایل  نباشید.

وقتی که محافظت می کنید ممکن است اتفاقی بیافتد که با وجود محافظت حامله شوید. برای مثال ممکن است که کاندوم لیز خورده باشد. شما ممکن است قرص ضد حاملگی خودرا فراموش کرده باشید یا این که اسهال شدید داشته و قرص کاملاٌ جذب نگردیده و مؤثرواقع نشده باشد.

چه کار باید کرد؟

اگر می خواهید حامله شوید: کاری نکنید / محافظت نکنید.

اگر نمی خواهید حامله شوید، برایتان دو امکان وجوددارد:

  1. " قرص ضد حاملگی بعد ازآمیزش جنسی" را بخورید.
  2. بگذارید پزشک (زن/ مرد) فنرمسی در رحم شما جایگزین نماید.

"قرص بعد از آن " / "قرص بعد از آمیزش جنسی"

"قرص بعد ازآمیزش جنسی" جهش تخمک / تخمگذاری را به تعویق انداخته و یا این که مانع آن می گردد. شما باید " قرص بعد ازآمیزش جنسی" را تا آنجا که امکان دارد زود بخورید، بهتر است که در عرض 12 ساعت بعد از آمیزش جنسی آن را بخورید. برای " قرص بعد ازآمیزش جنسی " دوامکان وجوددارد. این قرص حداکثر 72 ساعت ( سه روز) پس از آمیزش جنسی مؤثرواقع می گردد، امکان دوّم حد اکثر 120 ساعت (پنج روز) پس از آمیزش جنسی.

شما می توانید "قرص بعد ازآمیزش جنسی " را بدون نسخه دکتر از داروخانه بخرید. شما می توانید در باره " قرص بعد ازآمیزش جنسی" در یک داروخانه یا پزشک (زن یا مرد) مشاوره نمایید.

قرص روز بعد

"قرص بعد ازآمیزش جنسی " باعث سقط جنین نمی گردد. " قرص بعد ازآمیزش جنسی " از حامله شدن جلوگیری می نماید.

از " قرص بعد ازآمیزش جنسی " به عنوان محافظت / ضد حاملگی استفاده نکنید. اگرمی بایستی از " قرص بعد ازآمیزش جنسی " بیش از یک یا دوبار استفاده کنید، بهتراست که تصمیم بگیرید واز یک روش محافظت مطمئن استفاده نمایید.

شما می توانید دریک دفتر مشاورت یا نزد پزشک (زن / مرد) درباره روش های مختلف جلوگیری از حاملگی کسب اطلاع نمایید.

"فنر بعد ازآن" بعد ازآمیزش جنسی

حامله شدن در پنج روزاوّل پس از آمیزش جنسی بدون محافظت، می تواند توسط فنر مسی جلوگیری گردد. شما می توانید بگذارید که یک پزشک (زن / مرد) فنر مسی رادربدن شما جایگزین نماید. این فنر مانع می گردد که تخمک باردار شده دررحم شما جایگزین گردد.

فنر مسی یک وسیله معمولی جلوگیری از حاملگی می باشد، که در حالت ضروری نیزمؤثرواقع می گردد. شما فوراٌ در مقابل یک حاملگی ناخواسته محفوظ خواهید گردید. " فنر بعد ازآن" موقعی مفیداست که توسط فنر محافظت نمایید. فنر مسی باید برای اوّلین بار پس از سه تا پنج سال تعویض گردد.

آی یو دی مسی
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس