نسخه

کاغذ کوچکی که دکتر داروهای مورد نیاز شما را روی آن می نویسد. با این کاغذ می توانید داروهای خود را از داروخانه خریداری کنید. فقط برخی از داروها به نسخه نیاز دارند نه همه آنها.

Prescription

Small paper on which the doctor writes which medicines you have to take. With this paper, you can buy medicines at the pharmacy. A prescription is required for some medicines but not for others.