نسخه

برگه کوچکی که دکتر روی آن مینویسد، چه داروهایی باید مصرف کنید. با این برگه میتوانید داروهای خود را از داروخانه خریداری کنید. برای خرید بعضی داروها، داشتن نسخه الزامی است و در مورد برخی  داروهای دیگر اینطور نیست.